Photo of teacher

Nguyễn Văn Thuận

3+ năm kinh nghiệm lập trình với các vị trí sáng lập và quản lý trang luxsite.vn và phát triển phần mềm tại công ty Cổ phần Giải pháp và Ứng dụng doanh nghiệp Netbase

Học vấn

Học viện kỹ thuật mật mã

Chuyên ngành: An toàn thông tin (Cử nhân)

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Phát triển frontend với Wordpress, ReactJS, NextJS

Phát triển backend với ASP.NET và PHP

Công tác

LUXSITE.VN2021 - hiện tại

  • Sáng lập và quản lý

Công ty Cổ phần Giải pháp và Ứng dụng doanh nghiệp Netbase 07/2020 - hiện tại

  • Team Leader