Photo of teacher

Trần Sách Hải

Web Developer

Học vấn

Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chuyên ngành: CNTT

Kĩ năng

Kinh nghiệm lập trình

Có hiểu biết về các ngôn ngữ lập trình C, C++, Java, ...

Thao tác tốt với HTML, CSS, SASS, SCSS, Javascript, JQuery, Ajax, Bootstrap 3.

Kinh nghiệm làm việc với framework PHP: Laravel, Yii2

Đã từng làm việc với ReactJS (NextJS, Redux, Ant Design...), VueJS (NuxtJS, VueX, ElementUI,...)

Tương tác tốt với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, Oracle, NoSQL (MongoDB, Elasticsearch, Redis...)

Có kinh nghiệm làm việc với Docker

Có khả năng sử dụng Zeplin, Figma,...

Sử dụng thành thạo công cụ quản lý mã nguồn Git: GitHub, GitLab

Sử dụng tốt hệ điều hành Ubuntu, CentOS và các công cụ lập trình Sublime Text, PHP Storm, Web Storm, VSCode,...

Công tác

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAZI

  • Cộng tác viên

CÔNG TY CỔ PHẦN BẠCH MINH (VEGA CORPORATION)

  • Nhóm OTT, Bộ phận Phát triển sản phẩm
    Nhân viên Phát triển sản phẩm

CÔNG TY CỔ PHẦN NGHE NHÌN TOÀN CẦU (AVG)

  • Phòng Nghiên cứu và Phát triển, Trung tâm Công nghệ
    Chuyên viên Phát triển sản phẩm

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV)

  • Trung tâm CNTT
    Chuyên viên Phát triển Phần mềm