Photo of teacher

Nguyễn Xuân Ba

3+ năm kinh nghiệm lập trình với ReactJS/NextJS, NodeJS/ExpressJS, MySQL/MongoDB, Python/Flask. Hiện đang là Trưởng nhóm công nghệ tại BrainOs

Học vấn

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin (Cử nhân)

Kĩ năng

Phát triển frontend với ReactJS/NextJS.

Phát triển backend với NodeJS/ExpressJS, Python

Xây dựng cơ sở dữ liệu với MySQL, MongoDB

Công tác

Techmaster12/2020 - nay

  • Giảng viên

Techmaster 12/2019 - nay

  • Lập trình viên